Модерна апаратура

възползвайте се от нашите инфраструктурни възможности

Услуги

за индустрията, за археологията, за академични изследвания

Опит и знания

успешни сътрудничества с фирми и публични организации

Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие.

ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г.), подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката с Договори Д01-155/2018, Д01-284/2019 и Д01-382/2020, подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката с Договори Д01-155/2018, Д01-284/2019 и Д01-382/2020, Д01-306/2021, Д01-172/2022, Д01-322/2023.

Добре дошли

Нашите цели

  • Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за промишлени ползватели,изследователи и музейни специалисти на национално и регионално ниво и създаване на условия за устойчивото развитие на икономиката и опазване националното богатство на България и региона.
  • Създаване на критична маса от млади изследователи, които да осигурят приемственост в опита и работата с високотехнологично изследователско оборудване.

Очаквани ползи

  • Осъществяване на интердисциплинарен подход при решаване на научни и научно-приложни порблеми и постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности.
  • Основана на експертност и знания подкрепа за българската индустрия в сферата на елетрониката, машиностроенето, енергетиката, фармацията, медицината, и др.
  • Осигуряване на капацитет за консервация, реставрация и изследване на наличните музейни колекции и на новооткрити културни ценности.
  • Осигуряване на условия за устойчиво развитие на специалисти в сферата на инструменталните методи, използвани в сферата на материалознанието и опазването на културното наследство.

МОДУЛ 1: Синтез и изследване на нови материали

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: Анализ, реставрация, консервация на археологически и етнографски артефакти

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН