ИБЦТ-БАН

Институт за балканистика с Център по тракология БАН – ИБЦТ-БАН

Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института по Балканистика на БАН е създаден като самостоятелен Институт по тракология през 1972 г. След 2010 г. Центърът по тракология става изследователско звено в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, чиято специфична област са интердисциплинните изследвания на историята и културата на траките: на тракийската държавност с политическите, икономическите и социалните аспекти на развитието ѝ; създаването на тракийския етнос, политическите и културните взаимодействия на траките с другите антични етноси в Югоизточна Европа, Средиземноморието и Мала Азия; на обществото, бита, религията и обредите на траките; на тракийските и палеобалканските етнокултурни и езикови елементи в контекста на формирането на културата на Балканския полуостров и в Мала Азия в древността; проучването на съдбата на траките в края на Античността и вливането им в състава на българската народност. В Центъра по тракология тези направления се развиват успоредно, като образуват един комплекс от взаимно допълващи се аспекти, а звеното е водещо в изследванията по тракология.

В ИНФРАМАТ ИБЦТ участва с електронната енциклопедия с отворен достъп „Древна Тракия и траките“.

Контактно лице:

име: проф. дн Валерия Фол
тел.: +359 2 980 62 97; +359 886 568 862
еmail: valeria.fol@balkanstudies.bg , valeriafol@gmail.com
website: http://balkanstudies.bg