ИОМТ- БАН

Институт по оптични материали и технологии Академик Йордан Малиновски БАН – ИОМТ- БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ разработва методи и технологии за оптични приложения и за гъвкава прозрачна електроника. Разработват се иновативни продукти за приложение в областта на сензорната техника, базираната на органични съединения оптоелектроника, възобновяеми енергийни източници и биомедицинско инженерство. Работи се за създаването на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост, неразрушаващия контрол и опазване на културно-историческото наследство. Изследователската работа в ИОМТ се провежда в две основни научни направления:

  • Оптични материали
  • Оптична метрология и холография

В  ИОМТ активно се работи по многобройни проекти, като през 2019 са разработвани и спечелени общо 49, между които 21 са по договори с ФНИ, 3 проекта по програма COST и 2 проекта подкрепени от Центъра за развитие на човешките ресурси (програма „Еразъм“). ИОМТ е партньор в изграждането на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“. Успешно се изпълнява проект по програмата Хоризонт 2020, по който ИОМТ е съизпълнител, както и европейски проект по програмата M-ERA.

Като член на научната инфраструктура Инфрамат, ИОМТ предлага своята експертиза в областта на оптичното, структурното и морфологично характеризиране на различни материали и обекти, както и в областта на разработване на материали и структури за модерни приложения.

Контактно лице:

име: гл.ас. д-р Катерина Лазарова
тел.: +359 2 979 35 26
еmail: klazarova@iomt.bas.bg
website: http://www.iomt.bas.bg/