СУ-ФзФ

Софийски университет Св. Климент Охридски, Физически факултет – СУ-ФзФ

Физическият факултет на Софийски университет е най-старата и една от най-уважаваните образователни институции в областта на физиката в България.  Във ФзФ-СУ се обучават около 600 студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Областта на компетентност на колегията (разпределена в 10 катедри) покрива практически всички области на съвременната физика:

(i) теоретична физика, ядрена физика и физика на елементарните частици, астрономия, астрофизика и гравитация; (ii) метеорология, океанология и геофизика; (iii) атомна физика, оптика и спектроскопия; (iv) физика на плазмата, квантова електроника, микровълнова физика и комуникации; (v) физика на кондензираната материя (физика на твърдото тяло, биофизика, микроелектроника, нови материали и явления).

В ИНФРАМАТ ФзФ-СУ предлага своята компетентност и оборудване за изследвания с Раманова спектроскопия на различни типове материали (монокристали, синтетични керамики, тънки слоеве, полимери, течности, биологични образци, геологични проби, археологични находки, изследване на състава на бои и др.)

Контактно лице:

име: проф. дфн Мирослав Абрашев
тел.: 0886 154 904
еmail: mvabr@phys.uni-sofia.bg
website: http://www.phys.uni-sofia.bg