СУ-ФХФ

Софийският университет Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация – СУ-ФХФ

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е най-старата и една от най-престижните образователни и научни институции в областта на химията в България. Във факултета се обучават около 800 студенти в бакалавърска, магистърска и докторантска степени.

Областите на компетентност на Факултета включват в значителна степен модерното материалознание: (i) синтез на обемни наноматериали и изследване на отношението структура – свойства на различни функционални материали, вкл. материали за съхранение на водород, меки магнитни материали, постоянни магнити, биосъвместими материали; (ii) хибридни материали със специални свойства като фотопрводимост, електрохромизъм, фотохромизъм, нелинейни оптични материали, фотоволтаични ефекти; (iii) квантовохимични методи за моделиране и дизайн на материали и катализатори на молекулно ниво, с фокус върху микро- и мезопорести материали и повърхности; (iv) радикалова термо- и сонополимеризация, полимерни микрохетерогенни нанофазни и наноструктурни материали, вкл. квантови точки имоблизирани в полимерната матрица, полимерни композити, заздравени с нанофибри; (v) електроотлагане на наноструктурирани метали, нанооксиди и полимери, получаване и приложение на монодисперсни полимерни частици и т.н.

В ИНФРАМАТ Факултетът по химия и фармация предлага своята компетенция и съответно оборудване за атомно-абсорбционна спектрометрия, термичен анализ, сканираща и трансмисионна електронна микроскопия, атомно силова микроскопия, високоефективна течна хроматография. В проекта са включени водещи изследователи с експертиза в използването на гореспоменатата научна инфраструктура.

Контактно лице:

име: проф. дхн Тони Спасов
тел.: 0878 754 250
еmail: TSpassov@chem.uni-sofia.bg
website: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya