ЦЛПФ-БАН

Централна лаборатория по приложна физика БАН, Пловдив – ЦЛПФ-БАН

Централна лаборатория по приложна физика е академична институция,  извършваща научни и научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериалите и нанотехнологиите. Научните и научно-приложните изследвания са в приоритетните области:

  • многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали за мехатрониката и медицината;
  • високотехнологични процеси, вкл. нанотехнологии за модифициране на повърхности;
  • високоефективни слънчеви елементи, енергоспестяващи светодиодни излъчватели и системи, автономни енергийно ефективни комплекси.

Учените в ЦЛПФ имат дългогодишен опит в широк сегмент от материалознанието, оптоелектрониката и микроелектрониката като разработване и изследване на нови наноструктурирани и наноразмерни материали за модификация на повърхности, на многопреходни епитаксиални хетероструктури на ІІІ-V нитриди за високо ефективни слънчеви елементи.

ЦЛПФ извършва технологичен трансфер на свръхтвърди нанокомпозитни покрития с повишена износоустойчивост за продължаване на жизнения цикъл на специални инструменти, части,  компоненти и матрици за машиностроенето и уредостроението в над 30 фирми, работещи предимно за Европейския пазар.

По настоящем, ЦЛПФ е партньор в изграждането на два центъра, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ и Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани от  ОП НОИР. Като съучредител на Регионален Академичен Център в Пловдив, ЦЛПФ участва в Националната мрежа на Регионалните Академични Центрове.

ЦЛПФ участва в ИНФРАМАТ със създадения Център за високи технологии, включващ съвременно технологично оборудване за PVD процесите катодно дъгово изпарение (Platit π80+, Швейцария, вакуумно полупромишлено оборудване за катодно-дъгово нанасяне на твърди еднослойни и многослойни покрития), реактивно разбалансирано магнетронно разпрашaване (UDP 850-4, Англия) и многофункционално оборудване за изследване на механични и трибологични параметри на обемни материали и слоеве (Compact Platform CPX-MHT/NHT, Швейцария), както и с опита на колектива в научно-приложните изследвания и иновациите.

Контактно лице:

име: доц. д-р Лиляна Колаклиева
тел.: 0893 611 033, 032 265 515
еmail: ohmic@mbox.digsys.bg
website: http://www.clap-bas.com/?lang=bg