Новопридобито оборудване

Финансирано по договорите на ИНФРАМАТ с МОН: Д01-155/2018, Д01-284/2019 и Д01-382/2020

МОДУЛ 1: Синтез и изследване на нови материали

Оборудване

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: Анализ, реставрация, консервация на археологически и етнографски артефакти

Оборудване

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН