Новопридобито оборудване

Финансирано по договорите на ИНФРАМАТ с МОН

Обновено оборудване

Финансирано по договорите на ИНФРАМАТ с МОН

МОДУЛ 1: Синтез и изследване на нови материали

Оборудване

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

МОДУЛ 2: Анализ, реставрация, консервация на археологически и етнографски артефакти

Оборудване

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН