ИФХ-БАН

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ АКАДЕМИК РОСТИСЛАВ КАИШЕВ – ИФХ-БАН

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” е водеща академична институция, извършваща фундаментални и приложни изследвания в областта на получаване и физикохимично охарактеризиране на материали . Основните тематични направления включват:

  • авангардни материали и технологии на базата на електрохимично получени метални, сплавни и модифицирани полимерни покрития със защитни, декоративни и електрокаталитични свойства;
  • наноразмерни фази и явления, кристализационни процеси и получаване на стъкла и стъклокерамики, вкл. чрез използване на отпадни суровини;
  • дизайн, охарактеризиране и оптимизация на комплексни течни среди и меки наноструктурирани материали за приложения в медицината, фармацията, хранителната и нефтената промишлености.

ИФХ работи в тясно взаимодействие с индустриални фирми от сферата на рудодобива, металургията, машиностроенето и електрониката. Понастоящем ИФХ е партньор в изграждането на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансирани от ОП НОИР и в изпълнението на националната научна програма “ Е+: Ниско-въглеродна енергия за транспорта и бита“.

От 2010 г. ИФХ е научен и технически координатор на ИНФРАМАТ, инфраструктура от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура. ИФХ участва в ИНФРАМАТ с оборудване и водещи изследователи с висока експертност в областта на на електронната микроскопия, рентгеновите дифракционни и томографски методи, термичния анализ, електрохимичните методи (вкл. корозионни изследвания), и анализ на повърхностни свойства в течни системи. Тези компетентности са тясно свързани с основните цели на ИНФРАМАТ.

Контактно лице:

име: проф. дхн Весела Цакова
тел.:+359 2 979 2557
еmail: tsakova@ipc.bas.bg
website: http://ipc.bas.bg