ИК-БАН

Институт по катализ БАН – ИК-БАН

Институтът по катализ е водещ научноизследователски, научно-приложен, иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на хетерогенния и хомогенния катализ, химичната кинетика, химичната стабилизация и специфичните изследователски методи приложими в катализа. В ИК се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания в областта на катализа и създаване на нови каталитични материали с регулирана структура и свойства. Изследванията може да се групират в четири главни направления:

  • механизъм на каталитичните реакции; кинетика на каталитични реакции в стационарни и нестационарни условия; физикохимия на повърхностите;
  • развитие на съвременни методи за подбор и синтез на катализатори, разработване на нови наноструктурирани каталитични материали и нови промишлени катализатори и адсорбенти, носители за катализатори, фотокатализатори. Разработваните катализатори са за приложение в органичния синтез, нефтохимията, нефтопреработването, в областта на опазване на околната среда и за получаване на чиста енергия;
  • приложение на физични, физикохимични и квантово-химични методи за охарактеризиране на състава и структурата на материали;
  • химическа стабилизация на материали и трибохимична активация.

В научната инфраструктура ИНФРАМАТ ИК-БАН участва с утвърдени изследователски лаборатории, квалифициран състав, опит и познания в областта на спектрални методи за анализ на материали (УВ-видима, инфрачервена, рентгенова фотоелектронна, Мьосбауерова и ЕПР спектроскопии), изследвания на каталитичната активност на материали с приложение за опазване на околната среда, за получаване на чиста енергия, химическа стабилизация на материали и за подобряване на качеството на живота.

Контактно лице:

име: проф. д-р Юрий Кълвачев
тел.: 0878 457 425, 02 979 39 89
еmail: kalvachev@ic.bas.bg
website: www.ic.bas.bg