НИМ-ЦЛКР

Национален исторически музей, Централна лаборатория за консервация и реставрация – НИМ-ЦЛКР

Националният исторически музей е създаден на 5 май 1973 г. В него се съхраняват над 650 000 паметници на културата и огромен археологически и исторически архив.

В ИНФРАМАТ НИМ участва с Централна лаборатория за консервация и реставрация. ЦЛКР е със статут на национален методологичен център в областта на консервацията и реставрацията на движими културни ценности. Специалистите в ЦЛКР работят в областта на консервацията и реставрацията на археологически, етнографски и исторически културни ценности от метал, керамика, такива на хартиен носител, фотографии, мозайки и стенописи, както и на образци на кавалетната живопис. Изследователската дейност е концентрирана върху недеструктивни методи за анализ на древните технологии на металообработка, стенна и кавалетна живопис, технологии използвани в ръкописи, хартиени паметници, анализ на исторически фотографски процеси и др.

ЦЛКР предлага експертиза и съответното оборудване за извършване на консервационно-реставрационни дейности на културни ценности, археологически находки, документи, картини, икони и др.  Изготвяне на предписания, програма или методология за изпълнение на  консервационно-реставрационни дейности. Изготвяне на текстова, графична и фото-документация. Проучване и заснемане на културни ценности в различни диапазони на електромагнитните вълни IR, UV и видима светлина. Заснемане на обекти по метода на Рефлексно-преобразователна фотография (RTI – Reflectance Transformation Imaging). Заснемане с ГНСС техника. Извършване на изследвания с портативен уред за рентгенов-флуоресцентен анализ (XRF).

Контактно лице:

име: Александър Вътов
тел.: 029557604134
еmail: a.vatov@historymuseum.org
website: http://www.historymuseum.org