ИОХЦФ-БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия БАН – ИОХЦФ-БАН

ИОХЦФ-БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания, обучение на специалисти и експертна дейност в областта на органичната, биоорганичната химия и химията на природните вещества. Приоритети в дейността на ИОХЦФ са: създаване на нови материали за съвременните технологии и за фармацевтични приложения; изолиране и изучаване на природни съединения и биокатализатори; разработване и прилагане на спектрални и теоретични методи за анализ и охарактеризиране на нови материали; иновационни разработки и технологичен трансфер към стартиращи фирми и малки и средни предприятия. В ИОХЦФ се намира Центърът по ЯМР спектроскопия, който разполага с уникални за страната и региона научна експертиза и специализирано оборудване за изследване на наноразмерни, „меки“ и микрохетерогенни материали.

ИОХЦФ участва в ИНФРАМАТ с четири научни екипа, в които за включени висококвалифицирани и опитни изследователи с компетентности в областта на разработване и приложение на: съвременни спектрални и изчислителни методи за структурно охарактеризиране на нови материали; дизайн, синтез и охарактеризиране на мултифункционални органични и хибридни органични/неорганични съединения; методи за екстракция на природни продукти; методи за анализ на архитектурни и археологически обекти. Научната експертиза на учените от ИОХЦФ, включени в ИНФРАМАТ обхваща следните методи за анализ и охарактеризиране на съвременни материали: 1) ЯМР спектроскопия, 2) мас-спектрометрия и хроматография, 3) ИЧ и УВ-видима спектроскопия, 4) методи за екстракция със свръхкритичен СО2.

ИОХЦФ е координатор на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, и партньор в изграждането на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансирани от ОП НОИР. ИОХЦФ участва в изпълнението на четири Национални научни програми, финансирани от Министерство на образование и науката, както и на няколко проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕК.

Контактно лице:

име: проф. д-р Павлета Шестакова
тел.: 0887 828 962, 02 960 6136
еmail: psd@orgchm.bas.bg
website: http://www.orgchm.bas.bg/