СУ-ИФ

Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет – СУ-ИФ

Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация (ЦАЛКР). Създаден е с решение на Академическия съвет на СУ “Св. Кл. Охридски” (2003 г.). Основни задачи на Центъра са: да инициира и координира разработването и изпълнението на научно-изследователски проекти в областта на археометрията; да подпомага и координира чрез лабораториите си и възможностите на факултетите-партньори (Химически, Геолого-географски, Биологически и Физически факултети) научно-изследователска и научно-приложна дейност за целите на обучението на  магистърската програма по археология в ИФ и магистърската програма по археометрия в ИФ и факултетите-партньори; да инициира и подготвя сключването на междууниверситетски и международни договори/проекти, свързани с научно-изследователска дейност и обучение на студенти в областта на археометрията. Реализирани са над 15 проекта, свързани с изучаване на състава, произхода, технологиите за добив на суровини и изработка на археологически артефакти от метал (злато, сребро, мед и медни сплави; желязо), минерали (камък, кехлибар и др.), стъкло, керамика, кости, дърво и др. Използват се съвременни дистанционни методи за документация и анализ на археологически ценности от различно естество. Обхватът на дейностите, които ЦАЛКР предлага, непрекъснато се разширява, чрез усъвършенстване на наличната техника и закупуването на ново изследователско оборудване.

ЦАЛКР участва в ИНФРАМАТ с оборудване и изследователи, които допринасят за ускоряване процеса на навлизане на научноизследователските методи от областта на природните науки (химия, физика, геология и география, биология) в археологическите изследвания, както и за обучението и подготовката на нови кадри в областта на археометрията, консервацията и реставрацията на археологически артефакти.

Контактно лице:

име: д-р Велислав Бонев
тел.: 0895 720 400
еmail: velislav.bonev@abv.bg
website: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/istoricheski_fakultet