ИНФРАМАТ

ИНФРАМАТ е разпределена изследователска инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета с РМС на Р.България №692/21.09.2010 г. и актуализирана с РМС №569/31.07.2014 г. и РМС № 354/29.06.2017.

ИНФРАМАТ е разпределена изследователска инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета с РМС на Р.България №692/21.09.2010 г. и актуализирана с РМС №569/31.07.2014 г. и РМС № 354/29.06.2017.

ИНФРАМАТ интегрира изследователско оборудване и експерти от 16 образователни,  изследователски и музейни институции, между които институти на БАН, факултети на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Национална художествена академия, лаборатория на Химикотехнологичния и металургичен университет и Национален исторически музей. ИНФРАМАТ представлява мрежа от експерти и 46 лаборатории, с най-ново и допълващо се по обхвата на своите възможности оборудване, разпределени в два модула:

Модул 1 разполага с възможности за комплексно охарактеризиране на физични, химични и механични свойства на материали, развивани за нуждите на чиститите технологии, възобновяемите източници на енергия, биомедицински приложения и търсенето на иновативни технологични решения в различни сфери на индустрията. Инструменталните единици на Модул 1 покриват основни методи в съвременното материалознание и обхващат множество нови, модерни и уникални за РБ апаратури като електронни и атомносилови микроскопи, рентгенови дифрактометри, спектрометри от различен вид, лабораторен комплекс за ядрен магнитен резонанс, и много други. Лабораториите на ИНФРАМАТ осигуряват експертна помощ на голям брой български индустриални фирми в подкрепа на иновационната им и развойна дейност и за контрол на качеството на техните изделия.

Модул 2 включва основните научни и образователни институции, работещи в областта на археометричните изследвания, диагностиката и опазването на движимо културно наследство с археологически и етнографски характер. Експертите и оборудването, налично в лабораториите на Модул 2, осъществяват широкообхватни изследвания на археологически и етнографски артефакти от различни материали за нуждите на консервацията и реставрацията, за решаване на научни задачи, свързани с произхода на древните суровини и използваните в миналото технологии. Привлечените в инфраструктурата образователни институции са водещи в България за обучение във всички аспекти на опазване на културното наследство (изследване, консервация и реставрация). Взаимодействието межди двата модула на ИНФРАМАТ дава възможност за ползотворно прилагане на допълнителни техники при изследването на археологически и етнографски артефакти.

ЦЕЛИ

  • Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.
  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.
  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за промишлени ползватели,изследователи и музейни специалисти на национално и регионално ниво и създаване на условия за устойчивото развитие на икономиката и опазване националното богатство на България и региона.
  • Създаване на критична маса от млади изследователи, които да осигурят приемственост в опита и работата с високотехнологично изследователско оборудване.

ПОЛЗИ

  • Осъществяване на интердисциплинарен подход при решаване на научни и научно-приложни порблеми и постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности.
  • Основана на експертност и знания подкрепа за българската индустрия в сферата на елетрониката, машиностроенето, енергетиката, фармацията, медицината, и др.
  • Осигуряване на капацитет за консервация, реставрация и изследване на наличните музейни колекции и на новооткрити културни ценности.
  • Осигуряване на условия за устойчиво развитие на специалисти в сферата на инструменталните методи, използвани в сферата на материалознанието и опазването на културното наследство.