НБУ

Нов български университет – Департамент по археология

Нов български университет участва в ИНФРАМАТ чрез Департамент  „Археология“ и Лаборатория по археометрия и експериментална археология.

Експертизата на преподавателско-изследователския екип на департамента и лабораторията включва извършването на технико-типологическа характеристика, функционален и контекстуален анализ на метални, костни и кремъчни артефакти, геомагнитно сканиране на археологически ландшафти с цезиев магнитометър, въздушни заснемания с дрон и фотокамера, работеща в близкия до инфрачервения спектър (NIR), трасологични изследвания на артефакти с металографски поляризационен микроскоп, пространствен анализ на археологически структури с помощта н

а специализирани програми (ArcGIS и ArcMap).

Обучението и научноизследователската дейност в департамента са насочени към следните теми и направления: селищна археология, модели на социалната еволюция и системи на обмен, етнически промени и миграции, трансформация на селищните модели. Свързаните с тях дейности включват работа по проекти и археологически изследвания на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Грузия.

Департаментът и лабораторията мога да допринесат значително за образователните и социални цели на ИНФРАМАТ като въвлекат студенти и млади учени в ползването на специализирана апаратура и по този начин спомогнат за професионалната им квалификация и задържането на млади хора в научно-образователната сфера.

Контактно лице:

име: гл. ас. д-р Богдан Атанасов
тел.: 02 811 02 89
еmail: bo.atana@nbu.bg
website: https://archaeology.nbu.bg/bg/