НХА

Национална художествена академия, Катедра Реставрация – НХА

Националната художествена академия е най-авторитетното висше художествено училище в България, което повече от 120 години  активно участва в развитието на българската художествена култура и образование.

Катедра „Реставрация“ подготвя специалисти по реставрация на културни ценности. Обучението се провежда в рамките на петгодишен курс и води до присъждането на образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“. Катедрата е единственото място в страната за подготовка и обучение на специалисти по реставрация с научната и образователна степен “Доктор”.

В ИНФРАМАТ НХА предлага своята компетентност и оборудване  в областта на изследванията на културни ценности с различна материална същност. Специален интерес е насочен към неинвазивните и неконтактните изследователски техники. В катедрата се изготвят изображения в ултравиолетовата, видимата и инфрачервената част от спектъра на електромагнитните вълни. Прилагат се и специални фотографски техники при различни режими на осветление. Изследва се органичния състав на културните ценности с инфрачервена спектрометрия с преносим апарат Bruker Alpha II със специализиран отражателен модул. Изследват се структурни аномалии с термографски изображения. Провеждат си изследвания с микроскопи Amplival и Neophot

Наред с тези техники се използват и традиционни микрохимични анализи.

Катедра „Реставрация“ участва в редица научно-практически проекти. Сред тях са изследвания на техниката и технологията на стенописите в Рилския манастир, на стенописите в храм “Св. Николай Чудотворец” – Руската църква в София, изследвания на картини от колекцията на Музея на Националната художествена академия и др.

Контактно лице:

име: доц. Стефан Белишки
тел.: 0878 311 087
еmail: st.belishki@nha.bg
website: https://nha.bg/bg/stranica/katedra-restavraciy