ИП-БАН

Институт по полимери БАН – ИП-БАН

Институтът по полимери при Българската академия на науките е водещ център в България в областта на полимерната наука, като в дейността му се включват фундаментални и приложни изследвания, консултантска и експертна дейност и обучение на докторанти по специалността „Полимери и полимерни материали”. Основните тематични направления на ИП включват:

  • Нови полимери и иновативни полимерни (нано)материали и технологии
  • Полимерни материали с приложение в медицината, фармацията и биотехнологиите
  • Полимерни материали за алтернативни енергийни източници и полимери от възобновяеми и неконвенционални ресурси.

ИП е съосновател на Полимерна мрежа на страните от Централна и Източна Европа (CEEPN). От 2014 г е член на ЕЕRА. Понастоящем ИП е партньор в изграждането на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ и два центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ и „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, финансирани от ОП НОИР. ИП е партньор на фирми в изпълнението на два проекта по ОП ИК.

ИП е партньор и участва в ИНФРАМАТ  със специализирано  оборудване и  водещи изследователи с висока експертност в областта на полимеризационни техники, дизайн на полимерни материали – мрежи и гелове, наноструктурирани и наноразмерни частици, слоеве и влакна; охарактеризиране на полимери и полимерни композити – състав,  молекулно-масови харантеристики, структура/морфология, вискозитет и реологични свойства, термични параметри; физикомеханични свойства; размер/форма/маса на наночастичките (мицели, комплекси, агрегати и липозоми) в разтвор и др.

Контактно лице:

име: проф. д-р Нели Косева
тел.: 0879 294 361, 0888 132 063, 02 979 22 03
еmail: koseva@polymer.bas.bg
website: http://www.polymer.bas.bg/index.php?lang=bg