ИЕФЕМ-БАН

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей БАН – ИЕФЕМ-БАН

  • Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН наследява Етнографския институт с музей и Института за фолклор, обединени през 2010 г. ИЕФЕМ-БАН е националният център за етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания. Разполага с богати библиотеки и архиви (теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания и др.), а Националният етнографски музей, създаден като Народен етнографски музей през 1906 г., съхранява десетки хиляди обекти, цялостно представящи българската традиционна култура. Етнографският музей притежава над 55000 експоната, обособени в 13 колекции. В лабораторията по консервация и реставрация към ИЕФЕМ – БАН в рамките на проекта ИНФРАМАТ се работи върху:
  • изследване на проби за стратиграфия и шлифове, характеристика, разтворимост и специфични анализи на пигменти, багрила, сплави, мазилки и др, определяне на нишки и влакна
  • Оценка на физико-химичното състояние на етнографски предмети и причините за тяхното разрушаване
  • Развиване на стратегия за консервационно-реставрационна намеса на музейни предмети, както и на паметници на открито от дърво
  • Консервационно-реставрационна намеса
  • Изготвяне на стратегия за превантивна консервация на музейни предмети
  • Подготовка на документация за изложби

Контактно лице:

име: гл. ас. д-р Иглика Мишкова
тел.: 02 805 26 23
еmail: iglika.mishkova@gmail.com
website: http://iefem.bas.bg