ИОНХ-БАН

Институт по обща и неорганична химия към БАН ИОНХ-БАН

Институтът по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН е водеща научна организация в областта на Химическите науки и технологии, съгласно независима оценка на научната активност на всички институти и университети в страната (Комисия към МОН). Щатният научен състав включва общо 58 учени, от които 1 член-кореспондент, 5 професора, 27 доцента, 16 главни асистента и 9 асистента. В отговор на съвременните предизвикателства свързани с енергията и климата, в ИОНХ се изпълняват следните тематично-ориентирани задачи:

  • Материали за екоенергийни, оптични и биомедицински технологии;
  • Материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени;
  • Оползотворяване на природни ресурси и екологичен мониторинг;
  • Нови подходи за инструментален и теоретичен анализ на материали.

Иновационната дейност се развива основно в областта на чистите технологии. Институтът разполага с модерна инфраструктура, включваща апаратури на основата на дифракционни, микроскопски и спектроскопски методи за анализ на повърхността и обема на материалите, както и за определяне на техните термични, каталитични и електрохимични свойства. Благодарение на авторитета и научния си потенциал, ИОНХ бе избран за координатор на Националния център за върхови научни постижения по Мехатроника и чисти технологии, създаден през 2018 г. в рамките на ОП НОИР

Контактно лице:

име: проф. д-р Радостина Стоянова
тел.: +359 2 979 3915
еmail: radstoy@svr.igic.bas.bg
website: http://www.igic.bas.bg