Проекти, изпълнявани с помощта на оборудването на ИНФРАМАТ

Модул I

 • ДНТС Русия 02/18„Фино регулиране на сензорните свойства на проводящи полимери чрез използване на високомолекулни полиелектролитни матрици“
 • ДН 19/5 „Каталитични приложения на зеолити синтезирани от въглищна пепел“
 • ДН 09/5 „Интегриран подход за получаване на чист водород с оползотворяване на парниковия газ СО2
 • ДНТС/Индия 01/8 “Наноразмерни оксиди с контролиран размер и морфология модифицирани с благородни метали (Pt, Pd, Ru) за процеси на очистване на газове (пълно окисление на летливи органични вещества и prox процес).“
 • ДНТС Русия 01/1 „Влияние на добавка от оксиди на преходни метали (Ni, Mn, Co-Mn) върху активността и стабилността на Pd и PdO/Al2O3 катализатори в реакцията на пълно окисление на метан. Експериментално и теоретично изследване”
 • ДНТС/Франция 01/5, 2017-2019„Разработване на нови каталитични системи на основата на смесени оксиди (Co3O4-MeOх, Me=Mn, Ce) нанесени на йерархични макро-мезопорести и мезомезопорести силициеви материали“
 • КП 06 Н 26/9 „Формиране и еволюция на металната фаза в нанесени Co-Pd катализатори за хидрогенирането на СО. Изследване на връзката между съотношението на адсорбция СО/Н и селективността“
 • КП-06-Н 29/2, “Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух”
 • ДН 19/14, “Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване”
 • ДН 18/16, ”Комплексно изследване на фини прахови частици в атмосферата чрез лидарно локализиране на време-пространственото им разпределение, характеризиране по състав, структура, морфология и микробиално съдържание”
 • ДФНИ Т 02-15/12.12.2014 г. „Полимерни материали с ултра ниска протеинова адсорбция на основата на полицвитерйони за лечение на рани“
 • ДН 09/18 / 17.12. 2016 г „Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност“
 • ДН 09/2 от 14.12.2016 г. „Изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните свойства на електроовлакнени материали от поли(3-хидроксибутират)“
 • ДН 19/8, 2017 г. „Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимерни и липозомни ядра“
 • ДН09/1 ОТ 14.12.2016 г. “Нови блоксъполимерни носители на фенетилов естер на кафеена киселина“
 • КП-06-H 23/7, 2018 „Асоциация на бестрофин-1 с мембранни домени в моделни монослоеве и епителни клетки – предпоставка за иновативни терапии за дегенерации на ретината”
 • КП-06-ОПР03/2 от 14.12.2018 г. „Дизайн и методи за получаване на иновативни полимерни композити с фунгицидно действие спрямо Phaeomoniella chlamydospora и Phaeoacremonium aleophilum“
 • ДФНИ Т02/15. „Полимерни материали с ултраниска протеинова абсорбция на основата на полицвитерйони за лечение на рани“
 • ДФНИ Б02/24, Ново поколение от супрамолекулярни системи за засилване на противотуморно действие“
 • ДНТС 01/14 от 10.05.2017 (България-Франция) договор, на тема: „Съвременни ЯМР методизаохарактеризиране на новилекарство-доставящисистеми на базата на мезопорестисиликати и полимернихидрогелове,
 • ДН 09/18 „Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност”
 • ДН 19/14, “Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и антиоксидантния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване“
 • ДКОСТ 01 /4, „Използване на природните продукти (+)-камфор и (-)-фенхон като източници за получаване на биологично активни съединения чрез синтетични трансформации“
 • ДН-11/16 на тема: „Нови фероцен съдържащи камфор сулфонамиди – антитуморна активност и механизъм на действие“
 • Н29/06 „ЯМР спектроскопия с in situ облъчване придизайн на нови функционални материали (LED-NMR) “ 2018
 • ДН 19/1 (10.12.2017) „Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити“
 • ДМ 19/6 (20.12.2017)Формиране на анодни оксидни и функционални покрития чрез алтернативни екологосъобразни методи върху алуминий и неговите сплави“
 • КП -06-ОПР04/22018, Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови точки“, (МУЛТИГРАФ) Competition for financial support of basic research projects on social challenges (2018- 2021)
 • Национална програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита”; Д01-214/2018Е+
 • Национална програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)
 • ДФНП-17-63, финансиран от БАН по програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти с ръководител гл. ас. д-р Яна Николова.
 • М29/5, 2018, ЯМР изследване чрез insitu фотоиницииране на реакции с участието на фотоактивни N-хетероцикленикарбени, , младежки проект с р-л гл. ас.д-р Мирослав Дангалов.
 • Договор № 11803 към Научноизследователския сектор (НИС) към ХТМУ “Тънкослойни, иновативни азобензен съдържащи материали, за приложение като биосензори“.
 • Договор № 11807 към Научноизследователския сектор (НИС) към ХТМУ “Анодно поведение на цинк във водни разтвори на оксалова киселина“ по линия на Научно-Изследователския Сектор (НИС) към ХТМУ – София.
 • „Електросинтез и електроаналитични приложения на нанокомпозитни материали на основата на проводящи полимери“, съвместен проект с Институт по физикохимия, Румънска академия (РА) по двустранната спогодба между БАН и РА.
 • „Температурно- и рН-чувствителни полимерни наноносители за доставка на биологично активни вещества“, Съвместен проект с Център по полимерни и въглеродни материали – ПАН по двустранна междуакадемична спогодба между ПАН и БАН
 • „Синтез, модификация, изследване на структурата и свойствата на полимерни нанокомпозитни материали“ – Съвместен проект с Института по полимерни материали на Националната АН на Азербайджан по двустранна междуакадемична спогодба между НАНА и БАН
 • „Катионни поли(2-оксазолини) с приложения за доставяне на лекарства и гени“, съвместен проект с Полимерен институт – САН по двустранна междуакадемична спогодба между САН и БАН
 • Проект № 17011 „Синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди“, Фонд „наука“ към Медицински университет, Варна
 • Договор за обучение на докторанти, финансиран от Center for Electrochemical Surface Technology GmbH – CEST, Австрия CEST (ИФХ-БАН)
 • Проект NOCROMAL, изпълняван съвместно от Института по физикохимия, CEST, Австрия, Техническия университет, Виена и фирмите Liebher Aerospace SAS и Мercaprotec Industries, Франция. (ИФХ-БАН)
 • Проект „Експлоатация на странични продукти от ароматични растения за разработка на нови козметични и хранителни добавки”, проект по програма Хоризонт 2020 на ЕК, H2020-MSCA-RISE-2015, договор ID 691247 с ръководител проф. дн Владимир Димитров.
 • Проекти по националната изследователска програма на Испания: RETO INVESTIGACÍON ”SUNBEAM” (ENE 2013 – 49136 – C4 – 2 – R) и RETO COLABORACIÓN ”ECOART” (RTC 2014 – 2294 – 3) (ХТМУ-ЛАМАР)

Проект № BG16RFOP002-1.005-0098-С01 „Лепилен композит „ОШПИМ“ – продуктова иновация от Мейк-България ЕООД и Института по полимери към Българска академия на науките“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Модул II

 • КП-06-ОПР05/7/17.12.18, „Доспехите на тракийските войни. Комплексно изследване на бронзово предпазно въоръжение от Тракия“,
 • KП-06-ОПР 05/5 „ Българско културно наследство – методология за изследване на органични материал“ – охарактеризирани за образци от художествени и археологически обекти“;
 • „Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите“
 • Младежки проект „Разработване на нов клас МАО-В инхибитори с невропротективно действие за лечение на болестта на Паркинсон“,
 • Проект № ДН 19/6 „Нов подход за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно инхибиране“
 • „Изследване на възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения“
 • „Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни обекти“
 • “Синтез, структурно охарактеризиране, антинематодна активност и херпатотоксичност на нови бензимидазолови производни”, финансиран от ХТМУ;
 • „Синтез, структурни изследвания и биологична активност на нитробензимидазолови производни като антипротозойни средства“, финансиран от ХТМУ;
 • Качествен инфрачервен спектрален анализ на 8 проби от въглен, по Договор с Институт по Електроника при БАН;
 • Изследване на промяната на вибрационните характеристики при вариране на количеството холестерол в състава на водни разтвори на липида 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, по договор с Институт по физика на твърдото тяло-БАН.