ИЕЕС-БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи Академик Евгени Будевски – БАН ИЕЕС-БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи е един от химическите институти на БАН и водеща научна организация в страната в областта на електрохимичните източници на ток и системите  за съхранение и конверсия на енергия. ИЕЕС прилага успешно фундаменталните постижения на електрохимията за разработване на иновативни електрохимични системи в две основни тематични направления – батерии и водородна енергетика.  Дейността на ИЕЕС се простира от разработването на нови материали през създаване и изпитване на компоненти до изработване на лабораторни прототипи и полупромишлени предпазарни системи. Институтът разполага с най-съвременна апаратура, компютъризирани стендове за изпитания и анализ на данни, което го прави признат международен експертен център за разработване и реализиране на иновативни идеи и нови технологии.

Научната политика на ИЕЕС следва основните идеи на Европейското изследователско пространство като провежда кадрова политика за успешна реализация и кариерно развитие на млади учени, осигурява приемственост на опит и знания.

ИЕЕС е учредител на Българското електрохимично дружество и съосновател на Българското водородно общество и Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия. ИЕЕС е координатор на НИ „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ и е партньор в националния ЦВП „Мехатроника и чисти технологии”. Институтът е водеща организация в изпълнението на ЦК „ХИТМОБИЛ” и Национална научна програма “ Е+: Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“.

В ИНФРАМАТ ИЕЕС предлага инфраструктура и съответна компетентност, свързана със съвременни техники и  методи за изследване кинетиката на отделни етапи и/или  пълно електрохимично охарактеризиране на редица процеси и свойства на обекти: корозия, електрокристализация, диелектрична проницаемост, тестване на енергийни източници, охарактеризиране на полупроводници, електрокерамики, активни електродни материали, биологични обекти и др.

Контактно лице:

име: проф. дхн Евелина Славчева, Директор
тел.: +359 879 110 720
еmail: eslavcheva@iees.bas.bg
website: https://iees.bas.bg