Оборудване

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Национален археологически институт с музей, БАН (НАИМ-БАН)

Лаборатория за анализи, консервация и реставрация

 1. Оборудване за консервация и рестврация – климатизирано помещение, микроскопи, микро-пясъкоструй, ултразвукова вана и локален ултразвук и др.
 2. Спектрометър за рентгенов флуоресцентен анализ (Shimadzu EDX-720-XRF за недеструктивно изследване на химическия състав на културни ценности.

Национален исторически музей (НИМ)

Централна лаборатория за консервация и реставрация

 1. Обурудвана за консервация и реставрация на движими културни ценности от метал, керамика, камък, дървесина, текстил и кост, както и на културни ценности върху хартиен носител, кавалетна и стенна живопис, включващо стереомикроскопи, ултразвукови вани, вакуумсушилня, микромотори, шлайф- и полир- мотори, специализиран за консервация и реставрация пясъкоструй, парочистачка, персонални инструменти и др.
 2. Система за Геодезическо заснемане с техника, ползваща глобална навигационна сателитна система (GNSS)
 3. Фотографска техника, позволяваща заснемания в ултравиолетовия, видимия и близкия инфрачервен спектър на електромагнитните вълни

Национална художествена академия (НХА)

катедра „Реставрация“

 1. Преносим апарат за инфрачервена спектроскопия с Фурие преобразуване на сигнала
 2. Термо камера за термографско заснемане на недвижими обекти.
 3. Фотоапарат (Fujifilm UVIR Pro) с обективи, филтри, стативи и осветление
 4. Оптични микроскопи (Amplival, Neophot)
 5. Стерео микроскопи (Carl Zeiss, Jena)
 6. Дата-логър KlimaLogg Pro с външни датчици
 7. Реактиви и инструментариум за микрохимични анализи и течна хроматография

СУ „Св. Климент Охридски“

Исторически факултет, Център по Археометрия (СУ-ИФ)

 1. Преносим рентгено флуорисцентен апарат (S1 TITAN 800, Bruker)
 2. Реставраторски лазер (ARTLASER LAMBDA SpA)

Факултет по химия и фармация (СУ-ФХФ)

Лаборатория по следови анализ

 1. Масспектрометър с индуктивно свързана плазма(Perkin Elmer SCIEX DRC-e ICP-MS), със система за лазерно изпарение (LA-ICP-MS, New Wave Research) и он-лайн течно-хроматографска приставка (LC-ICP-MS) ;
 2. Атомно емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма(ICP-AES, Perkin Elmer Optima 7000 DV);
 3. Високо ефективна течно хроматографска апаратура с диоден детектор (HPLC-DAD, VARIAN ProStar system);
 4. Гама спектрометър с два HPGe детектори Canberra;
 5. Микровълнова система за разтваряне на проби (Anton Paar, Multiwave 3000).

Институт по етнология и фолклор с етнографски музей, БАН (ИЕФЕМ-БАН)

Лаборатория за анализи, консервация и реставрация

 1. Тринокулярен микроскоп (OZL 464) с микроскопска камера, фотоапарат за документация на реставрационните намеси, лабораторно оборудване осигуряващо извършване на консервационно-реставрационната намеса в съотвтествие с на най-добрите установени практики.

Институт по балканистика с център по тракология, БАН (ИБЦТ-БАН)

 1. Електронна база данни – Енциклопедия „Древна Тракия и траките“ http://www.thracians.net

Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН (ИОХЦФ-БАН)

 1. Фурие инфрачервен спектрометър (Tensor 27, Bruker)