Оборудване

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Институт по физикохимия “Академик Ростислав Каишев”, БАН (ИФХ-БАН)

 1. Сканиращ електронен микроскоп с възможност за химически елементен микроанализ (JEOL 6390 и INCA Oxford EDX анализатор)
 2. Комплексна апаратура за рентгеноструктурен анализ (прахови рентгенови дифрактометри PANalytical Empyrean и Philips PW1050 с генератор PW1830)
 3. Компютърен томограф (Bruker SkyScan 1272)
 4. Рентгенов флуоресцентен анализ на тънки едно- и многослойни покрития (Fischerscope, Fischer)
 5. Тензиометрична система за изследване на междуфазови повърхности с профилен анализ на капка или мехурче (PAT-1, Sinterface)
 6. Апаратура за комплексни електрохимични измервания (потенциостат/ галваностати на Metrohm/Autolab, Gamry и Ivium) с възможности за
 7. Оптичен дилатометър с високотемпературен микроскоп (Misura HD/HTM 1400, Expert System Solutions) за измерване на температурно разширение на твърди материали.

Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН (ИЕЕС-БАН)

 1. Електрохимична измервателна станция с набор от тестови клетки за работа в специфични условия (потенциостат/галваностат ELPAN 21, честотен анализаторELPAN 20, сигнал генераторELPAN 20)
 2. Апаратура за измерване на електрохимичен шум (собствен дизайн)
 3. ИзиТест клетка (собствен дизайн и методика), оригинални тестови клетки за електрохимични измервания във водни, полимерни и твърди електролити
 4. Инфраструктура за прецизен контрол на газова среда и температура

Институт по катализ, БАН (ИК-БАН)

 1. Спектрометър за Електронен парамагнитен резонанс (JEOL JES –FA100)
 2. Рентгенова фотоелектронен спектрометър (ESCALB-MkII)
 3. Апаратура за инфрачервена спектроскопия (Nicolet6700 FTIR, ThermoElectronCorporation)
 4. Газов хроматограф с мас-спектрометър (GC/MS Agilent 7890A)
 5. Мьосбауеров спектрометър (WissEl-WissenschaftlicheElektronikGmbH)
 6. Каталитична апаратура за пълно окисление на летливи органични вещества
 7. Каталитична апаратура за реформинг на метан

Институт по обща и неорганична химия, БАН (ИОНХ-БАН)

 1. Прахов рентгенов дифрактометър (Bruker D8 Advance с твърдотелен LynxEye детектор)
 2. Пламъков атомноабсорбционен спектрометър (Flame-AAS, ThermoElemental SOLAAR -M5 AA, Thermo FisherScientific)
 3. Трансмисионен електронен микроскоп (HRTEM JEOL JEM 2100)
 4. UV-VISспектрофотометър (ThermoEvolution160)
 5. УВ спектрометър (Thermo Evolution 300 DR), УВ-видима спектрометър, снабден с дифузно-отражателна приставка (Praying Mantis)
 6. Инфрачервени спектрометри (Thermo Nicolet 6700 FTIR с DTGS и MCT детектори и ThermoScientific Nicolet iS5 FTIR с DTGS детектор)
 7. Апаратура за измерване на топлопроводност (C-Therm Technologies Ltd)
 8. Апаратура за термичен анализ (DTA/TGапарат -LABSYSТМ Evo –1600, Setaram, с масспектрометър Pfeiffervacuum)
 9. Aпаратура за измерване на електропроводимост на материали (MMR Technologies Inc.)
 10. Определяне на специфична повърност по БЕТ (Quantachrome Nova 1200e analyser)
 11. Рентгенов фотоелектронен спектрометър (AXISSupra. KratosAnalyticalLtd)
 12. Многочестотен спектрометър на Електронен парамагнитен резонансeн (BrukerEMXPlus)
 13. Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (Prodigy 7 ICP-OES, Teledyne Leeman Labs)

Институт по оптически материали и технологии, БАН (ИОМТ-БАН)

 1. Твърдотелни импулсни лазерни системи
 2. Система за рентгеноструктурен анализ (Philips 1710)
 3. Трансмисионен електронен микроскоп (HRTEM JEOL JEM 2100)
 4. Спектроскопски фазовo-модулиран елипсометър с променлив ъгъл (UVISEL 2, Horiba Jobin Yvon)
 5. Атомно-силов микроскоп (MFP-3D, Asylum Research, Oxford Instruments)
 6. 3D оптичен профилометър (Zeta-20, Zeta Instruments)
 7. Спектрофлуорометър (FluoroLog3-22, Horiba Jobin Yvon)
 8. Апаратура за динамично и статично разсейване на светлината (DLS) (Zetasizer Nano ZS, Malvern)
 9. Лазерни системи с непрекъснат режим на излъчване и холографско оборудване

Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН (ИОХЦФ-БАН)

 1. Център по ЯМР спектроскопия (ЯМР спектрометри Bruker Avance II+ 600, Bruker DRX 250 и прилежащо оборудване)
 2. Високоефективен течен хроматограф (Agilent 1100)
 3. Апаратура за енкапсулиране на активни субстанции (BUCHI B-395).
 4. Микровълнов реактор (Multiwave Pro) за екстракции на лечебни и ароматични растения
 5. Поляриметър (Jasco P-2000) за определяне на специфичен ъгъл на въртене на оптически активни природни и синтетични съединения
 6. Апарат за автоматично определяне на уронови киселини и общи неутрални захари (SKALAR).

Институт по полимери, БАН (ИП-БАН)

 1. Апаратура за термичен анализ (PerkinElmer DSC 8500) (от -130 оC до 900 оC) и термогравиметричен анализатор (PerkinElmer TGA 4000)
 2. Рентгенов дифрактометър (D8 Advance ECO, Bruker AXS)
 3. Спектрофотометър във ултравиолетовата и видима области (DU 800 (Beckman Coulter)
 4. Апаратура за физикомеханични изпитания на полимерни и композитни материали (HZ-1005B и INSTRON 3344); универсален реометър RheoStress 600, Thermo Haake ; апаратура за екструдиране, смесване и гранулиране на полимерни композити (Thermo Scientific HAAKE MiniLab II, смесителен екструдер LDC-SJP-35
 5. Газов хроматограф (Agilent 7890B)
 6. Апаратура за определяне на молекулна маса:
  • аналитична ултрацетрофуга (ProteomeLab XL-I Beckman Coulter);
  • система за високоефективна течна и гел-проникваща хроматография (Shimadzu Nexera XR); апаратура за хроматография с изключване по размер с рефрактометричен детектор, DAD детектор и детектор за светлоразсейване (Waters Alliance GPC, Wyatt T-rEX, Wyatt HELEOS II)
  • автоматичен вискозиметър (Canon PolyVISC)
 1. Aтомно-силов микроскоп (BRUKER DIMENSION ICON with ScanAsyst® )
 2. Апаратура за изследване на полимерни разтвори и колоидни системи чрез динамично и електрофоретично светлоразсейване (BI-200SM, 90Plus PALS, Brookhaven Instruments; Orange Analytics DNDC 19)
 3. Система за измерване на повърхностно напрежение на течности и динамичен ъгъл на омокряне (тензиометърът K100, KRÜSS).

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по химия и фармация (СУ-ФХФ)

 1. Сканиращ електронен микроскоп (JEOL 5510)
 2. Трансмисионен електронен микроскоп (JEOL JEM-2100)
 3. Атомно-силов микроскоп (NanoScope V system, Bruker Ltd, Caliber, Bruker Ltd);
 4. ЯМР спектрометър (Bruker Avance III 500MHz)
 5. Атомно-абсорбционен спектрометри (Perkin Elmer AAnalyst 400, Perkin Elmer Zeeman 3030 Varian AA240 и Pye Unicam SP1950).
 6. Газов хроматографи (HP 5890 и HP 6890) Апарат за високоефективна течна хроматография (KONIK HPLC 560) с детектор с диодна матрица.

Физически факултет (СУ-ФзФ)

 1. Микрораманов спектрометър (LabRAM HR Visible, HORIBA Jobin Yvon) с микроскоп Olympus BX41
 2. He-Ne лазер (633 nm), Ar+ йонен лазер (515 nm, 488 nm и 458 nm)
 3. Оптична клетка LINKAM TH600 за измервания при различни температури (77 К – 600о C)

Химикотехнологичен и металургичен университет, Лаборатория за изследване на авангардни материали (ХТМУ-ЛАМАР)

 1. Универсална апаратура за електрохимични изследвания (галваностат/потенциостат Autolab) с вградена система за импедансна спектроскопия
 2. Aтомно-силов микроскоп (Easy Scan 2, Nanosurf)
 3. Апаратура за измерване на хидрофобност на покрития (Theta Lite Optical Contact Angle Meter, Dynatesting co.)
 4. Измерване на адхезия между покритие и подложка (Positest A-TA, DeFelsko)

Централна лаборатория по приложан физика, БАН, Пловдив (ЦЛПФ-БАН)

 1. Оборудване за катодно-дъгово нанасяне на наноструктурирани многослойни и градиентни свръхтвърди покрития и нанокомпозити (Platit π80+)
 2. Оборудване за разбалансирано магнетронно нанасяне на екологични наноразмерни монослойни и многослойни, градиентни и композитни покрития с нисък коефициент на триене (UDP 850-4, фирма Teer Coatings)
 3. Оборудване за изследване на механични параметри на тънки слоеве, включително нанокомпозити, и обемни материали (CSM Instruments)