МОДУЛ 2: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ АРТЕФАКТИ

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

* Моля, свалете файла, попълнете заявката и изпратете на inframat@ipc.bas.bg и на мейлите на избраните от Вас специалисти!

Консервация и реставрация на движими културни ценности

Вид дейност:

 

Консервация и реставрация на археологически находки, картини, икони, етнографски обекти, документи и др.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg, 029882406

ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова

iglika.mishkova@iefem.bas.bg

0879807947

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 0878311087

Вид дейност:

Щадящо, ефикасно и бързо почистване при реставрация на археологически артефакти от камък, дърво,метал, стъкло и текстил с помощта на портативна лазерна система.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg, 029882406

Отнася се за:

Движими и недвижими културни ценности.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg

029882406

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова

iglika.mishkova@iefem.bas.bg

0879807947

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 087831108787

Вид дейности:

 • Заснемане, описание и документиране на движими и недвижими културни ценности.
 • Изготвяне на протоколи за състояние на паметниците и предписания за опаковане и транспорт.

 

 

 

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg

029882406

НИМ  Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова

iglika.mishkova@iefem.bas.bg

0879807947

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 0878311087

Оценка на автентичността и идентификация на археологически и етнографски културни ценности

Вид анализ:

Оценка на автентичност и идентификация по смисъла на ЗКН – определяне на материално свидетелство на движими обекти, съответстващи на критериите за културна ценност, чрез  недеструктивни методи на изследване и с помощта на микроскопски анализ и определяне технологията на изработка. Методите за оценка на автентичността на културните ценности се избират в зависимост от индивидуалните характеристики на паметниците. Използва се набор от физични, физико-химични, археометрични, стилистични и други методи за анализ.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg

029882406

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова

iglika.mishkova@iefem.bas.bg

0879807947

Химичен и физикохимичен анализ на недвижими обекти

Вид анализ:

неразрушаващ качествен и количествен химичен анализ;

 • изследване на движими и недвижими културни ценности със стационарен или преносим портативен уред ;
 • с помощта на стационарния уред могат да бъдат определяни елементи от Na до U в периодичната система (без инертните газове) при наличие от 10-3 до 100 тегловни %.

Вид на пробата:

Проби с размер не по-голям от: диаметър – 30 см, височина – 15 см. Диаметър на изследвания участък: 1, 3, 5 или 10 мм. Изследваният участък трябва да е на изпъкнала или плоска повърхност.

При употреба на портативния модел на уреда няма ограничение в размера на пробата.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова

lab@naim.bg, 029882406

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org, 029557604134

СУ-ИФ, ЦАЛКР д-р Велислав Бонев

velislav@clio.uni-sofia.bg, 0895720400

Вид анализ:

 • качествен и количествен анализ на неорганични и органични вещества, едно- и многокомпонентни системи;
 • прилага се за археологични образци от различен вид (керамика, стъкло, кожа, кости), икони, картини, стенописи, печатни материали, ръкописни материали, органични остатъци и др.

Вид на пробата:

твърди и течни проби

Институция и лице за контакт:

СУ-ИФ д-р Велислав Бонев

velislav@clio.uni-sofia.bg

0895720400

Вид анализ:

 • качествен анализ на неорганични и органични вещества, едно – и многокомпонентни системи;
 • не-инвазивен и не-контактен метод, при който не се отнема материал от изследвания обект;
 • апаратурата е мобилна и анализите могат да се извършват in situ.

 

Обект на изследване:

археологични образци, икони, картини, стенописи,

печатни платки, природни продукти, хранителни добавки, масла, горивни материали, багрила,

строителни и полимерни материали, използвани в индустрията.

Институция и лице за контакт:

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 0878311087

 

Вид анализ:

 • изследва се температурата на повърхността на културните ценности;
 • получава изображение – карта на температурата на различните точки в проучвания обект;
 • получените данни могат да се ползват за локализиране на структурни аномалии в обектите, както и за локализиране на зони с по-високо съдържание на вода.

Обект на изследване:

архитектурни и археологически обекти,

движими културни ценности (като напр. музейни ценности).

Институция и лице за контакт:

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 0878311087

Вид анализ:

Стандартен, универсален, незаменим и широко използван метод за първично изследване и оценка на състоянието на културни ценности. Позволява изследване и документиране чрез специализирани цифрови камери при различни увеличения. По-голяма част от реставрационните дейности се извършват при наблюдение през микроскоп.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН Ренета Караманова

reneta_karamanova@yahoo.com

0988328842

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

ИЕФЕМ гл. ас. д- р Иглика Мишкова

iglika.mishkova@iefem.bas.bg

0879807947

НХА – Катедра

“Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg, 0878311087

Заснемане на куктурни ценности

Вид дейност:

 • Система, използваща GNSS приемник (receiver), ръчен контролер със специализиран софтуер и корекции на сигнала в реално време (RTK) за постигането на сантиметрова точност при трасирането и събирането на 3D пространствени данни (X, Y, Z) при полева работа;
 • Пространствените данни могат да се събират в различни координатни системи и след това да се използват в ГИС (географски информационни системи) софтуер;
 • Използва се преди началото и по време на документиране на полева археологическа работа, както и при заснемането на недвижими културни ценности.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Надежда Кечева

n.kecheva@gmail.com

02 988 24 06

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

Вид анализ:

 • прецизно документиране на обекта с изключителна детайлност и точност;
 • прецизни измервания върху модела;
 • прецизни построения върху модела;
 • „Обратен инженеринг“ възстановяване на несъществуващи детайли;
 • следене за/на деформации .

Институция и лице за контакт:

СУ-ИФ д-р Велислав Бонев

velislav@clio.uni-sofia.bg

0895720400

 

Вид анализ:

 • заснемания в ултравиолетовия, видимия и близкия инфрачервен спектър на електромагнитните вълни;
 • заснемания във видимата част на спектъра на електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана от ултравиолетови лъчи;
 • заснемания във видимата част на спектъра на електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана от видими лъчи;
 • заснемания в инфрачервена част на спектъра на луминесценция, предизвикана от видими лъчи;
 • инфрачервена фотография с условни цветове (false colour infrared photography).

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов

a.vatov@historymuseum.org

029557604134

НХА -Катедра

„Реставрация“

доц. д-р Стефан Белишки

st.belishki@nha.bg,0878311087

Вид анализ:

 • метод за заснемане и анализ на повърхности, при който се получава подробна информация за характеристиките на материалите – текстура, релеф, дълбочина и т.н.;
 • не е необходима предварителна подготовка на повърхността и няма ограничение в размерите на изследваната културна ценност.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Електронна база данни

Достъп и услуги:

 • статии и изображения, отнасящи се до историята и културата на Древна Тракия и траките, както в Югоизточна Европа, така и в Северозападна Мала Азия. Електронната база данни е създадена на основата на изворови източници от всякакво естество: антична литература, епиграфски, археологически и други паметници.
 • документите са групирани в рубриките:
 • История; Царе; Държавност; Език и надписи; Тракийски орфизъм; Религиозност; Съкровища; Сакрална архитектура; Траките и морето; Антични автори; Карти
 • Консултации и писмени справки по исторически теми: Тракология, Стара история (Гърция, Рим, Египет), Късна античност, Византия, Средновековна обща история, Средновековна история на Балканите, Балканите 15. – 19. в., култура на Балканите от Античността до днес, модерни Балкани, Съвременни Балкани.
 • Изготвяне на библиографски справки по конкретни теми.
 • Методическа и авторска помощ от учени специалисти за подготовка на изложби и каталози.

www.thracians.net

Институция и лице за контакт:

ИБЦТ – БАН Ели Филипова

+359 886 568 862

eli.filipova@balkanstudies.bg