МОДУЛ 2: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ АРТЕФАКТИ

Координатор: Национален археологически институт с музей, БАН

* Моля, свалете файла, попълнете заявката и изпратете на inframat@ipc.bas.bg и на мейлите на избраните от Вас специалисти!

Консервация и реставрация на движими културни ценности

Вид дейност:

Консервация и реставрация на археологически находки, картини, икони, етнографски обекти, документи и др.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова
iglika.mishkova@iefem.bas.bg, 0879807947
НХА -Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Отнася се за:

Движими и недвижими културни ценности.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова
iglika.mishkova@iefem.bas.bg, 0879807947
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Вид дейност:

Заснемане, описание и документиране на движими и недвижими културни ценности.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова
iglika.mishkova@iefem.bas.bg, 0879807947
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Вид дейност:

Изготвяне на протоколи за състояние на паметниците и предписания за опаковане и транспорт.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова
iglika.mishkova@iefem.bas.bg, 0879807947
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Оценка на автентичността и идентификация на културни ценности

Вид анализ:

Оценка на автентичност и идентификация по смисъла на ЗКН – определяне на материално свидетелство на движими обекти, съответстващи на критериите за културна ценност, чрез  недеструктивни методи на изследване и с помощта на микроскопски анализ и определяне технологията на изработка. Методите за оценка на автентичността на културните ценности се избират в зависимост от индивидуалните характеристики на паметниците. Използва се набор от физични, физико-химични, археометрични, стилистични и други методи за анализ.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
ИЕФЕМ – БАН гл. ас. д- р Иглика Мишкова
iglika.mishkova@iefem.bas.bg, 0879807947

Химичен анализ на недвижими обекти

Вид анализ:

 • неразрушаващ качествен и количествен химичен анализ;
 • изследване на движими и недвижими културни ценности със стационарен или преносим* портативен уред ;
 • с помощта на стационарния уред могат да бъдат определяни елементи от Na до U в периодичната система (без инертните газове) при наличие от 10-3 до 100 тегловни %.

Вид на пробата:

Проби с размер не по-голям от: диаметър – 30 см, височина – 15 см. Диаметър на изследвания участък: 1, 3, 5 или 10 мм. Изследваният участък трябва да е на изпъкнала или плоска повърхност.

При употреба на портативния модел на уреда няма ограничение в размера на пробата.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН гл. ас. д-р Петя Пенкова
lab@naim.bg, 029882406
НИМ
СУ-ИФ
Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
д-р Велислав Бонев
velislav@clio.uni-sofia.bg, 0895720400

*Предстоящо закупуване и въвеждане в експлоатация. (Към юли 2020 г.)

Вид анализ:

 • изследва се температурата на повърхността на културните ценности;
 • получава изображение – карта на температурата на различните точки в проучвания обект;
 • получените данни могат да се ползват за локализиране на структурни аномалии в обектите, както и за локализиране на зони с по-високо съдържание на вода.

Обект на изследване:

архитектурни и археологически обекти,

движими културни ценности (като напр. музейни ценности).

Институция и лице за контакт:

НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Вид анализ:

 • качествен анализ на неорганични и органични вещества, едно- и многокомпонентни системи;
 • не-инвазивен и не-контактен метод, при който не се отнема материал от изследвания обект;
 • апаратурата е мобилна и анализите могат да се извършват in situ.

Обект на изследване:

археологични образци, икони, картини, стенописи,

печатни платки, природни продукти, хранителни добавки, масла, горивни материали, багрила,

строителни и полимерни материали, използвани в индустрията.

Институция и лице за контакт:

НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Научни фотографски изследвания

Вид анализ:

 • заснемания в ултравиолетовия, видимия и близкия инфрачервен спектър на електромагнитните вълни;
 • заснемания във видимата част на спектъра на електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана от ултравиолетови лъчи;
 • заснемания във видимата част на спектъра на електромагнитните вълни на луминесценция, предизвикана от видими лъчи;
 • заснемания в инфрачервена част на спектъра на луминесценция, предизвикана от видими лъчи;
 • инфрачервена фотография с условни цветове (false colour infrared photography).

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Вид анализ:

 • метод за заснемане и анализ на повърхности, при който се получава подробна информация за характеристиките на материалите – текстура, релеф, дълбочина и т.н.;
 • не е необходима предварителна подготовка на повърхността и няма ограничение в размерите на изследваната културна ценност.

Институция и лице за контакт:

НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134
НХА – Катедра „Реставрация“ доц. Стефан Белишки
stefan_belishki@yahoo.com, 0878311087

Геодезическо заснемане с ГНСС техника

Вид дейност:

геодезично заснемане на недвижими културни паметници.

Институция и лице за контакт:

НАИМ – БАН доц. д-р Георги Нехризов
pgii@naim.bg, 029882406
НИМ Александър Вътов
a.vatov@historymuseum.org, 029557604134

Електронна енциклопедия Древна тракия и траките

Достъп до:

 • статии и изображения, отнасящи се до историята и културата на Древна Тракия и траките, както в Югоизточна Европа, така и в Северозападна Мала Азия. Електронната база данни е създадена на основата на изворови източници от всякакво естество: антична литература, епиграфски, археологически и други паметници.
 • документите са групирани в рубриките:
  История; Царе; Държавност; Език и надписи; Тракийски орфизъм; Религиозност; Съкровища; Сакрална архитектура; Траките и морето; Антични автори; Карти.

www.thracians.net

Институция и лице за контакт:

ИБЦТ – БАН гл. ас. д-р Ружа Попова
ruja.popova@gmail.com, 0898609289