Модул 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Координатор: Институт по Физикохимия, БАН

* Моля, свалете файла, попълнете заявката и изпратете на inframat@ipc.bas.bg и на мейлите на избраните от Вас специалисти!

Химичен анализ

Вид анализ:

 • определяне съдържанието на макро- и микроелементи в различни типове проби – от околната среда, металургични, почви, галванични разтвори, храни, напитки, биологичи проби;
 • разработване на аналитични процедури за определяне на форми на химични елементи.

Вид на пробата:

течни, твърди

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова albena@svr.igic.bas.bg, 029792504

ас. Антонина Ковачева

antonina1975@abv.bg, 029792535

гл. Ас. Д-р Христина Цветкова

hrisi@svr.igic.bas.bg, 029793570

СУ – ФХФ

гл.ас. д-р Елисавета Младенова elimladenova@chem.uni-sofia.bg, 028161356

гл.ас. д-р Цветомил Войславов

voyslavov@abv.bg, 028161277

Вид анализ:

 • качествен и количествен неразрушаващ анализ на материали съставени от химични елементи с поредни номера между Ca (20) и U (92);
 • измерване на дебелини и процентен състав на слоевете в еднослойни и многослойни метални покрития.

Вид на пробата:

течни, твърди и прахообразни материали;

метални покрития върху различни подложки.

Недеструктивен метод за анализ.

Институция и лице за контакт:

ИФХ-БАН

 

химик Веселина Чакърова

vchakarova@ipc.bas.bg, 029792538

Вид анализ:

 • Деструктивно и недеструктивно определяне съдържанието на над 70 елемента (от 7Li до 238U) в концентрационен интервал от ng/kg до %;
 • определяне на изотопното съдържание на елементите;
 • определяне на структурата на веществата;
 • разделяне и идентифициране на компонентите и анализ на състава на сложни смеси;
 • разработване и валидиране на методи за качествен и количествен анализ;
 • качествен и количествен анализ на органични и неорганични вещества–продукти на органичен синтез, фармацевтични вещества, природни продукти, индустриални и битови отпадъци, др.

Вид на пробата:

газове, течности, твърди проби

Институция и лице за контакт:

ИП-БАН гл. ас. д-р Пенчо Тулешков

pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477

ИОХЦФ-БАН доц. д-р Свилен Симеонов

svilen@orgchm.bas.bg, 029606114

ИК-БАН д-р Диана Филкова

dfilkova@ic.bas.bg, 029792550

СУ-ФХФ

доц. д-р Христо Чанев

ohhc@chem.uni-sofia.bg, 028161249

ас. Стела Георгиева

ohsg@chem.uni-sofia.bg, 028161365

СУ-ИФ доц. д-р Валентина Любомирова

vlah@chem.uni-sofia.bg, 028161298

Вид анализ:

 • химически елементен анализ;
 • процентно тегловно или атомно разпределение на химическите елементи;
 • картографиране по химически елемент;
 • съчетава се със сканираща или трансмисионна електронна микроскопия.

 

Вид на пробата:

Твърда

Институция и лице за контакт:

ИФХ- БАН проф. д-р Богдан Рангелов

rangelov@ipc.bas.bg, 029792533, -3561

СУ – ФХФ доц. д-р Любен Михайлов

nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg, 0888960858

Спектроскопски методи

Вид анализ:

 • определяне на молекулна структура;
 • качествен и количествен анализ на продукти на органичния синтез, фармацевтични вещества, природни продукти;
 • качествен и количествен състав на смеси от синтетични и/или природни вещества;
 • структура и размери на частици в колоидни разтвори на повърхностно-активни вещества, полимери и др.;
 • молекулна динамика и взаимодействия, кинетика на химични реакции и молекулни трансформации, молекулна дифузия;
 • анализ на произхода, автентичността и качеството на храни и напитки (мед, вино и др.);
 • структура и състав на органични и неорганични вещества в твърда фаза, мезопорести силикати, зеолити, полимерни материали и др.

Недеструктивен метод за анализ.

Типични образци:

течни и твърди (прахообразни) проби, микрохетерогенни материали, гелове, течно-кристални проби.

Институция и лице за контакт:

ИОХЦФ-БАН проф. д-р Павлета Шестакова

psd@orgchm.bas.bg,029606136

СУ – ФХФ проф. д-р Росица Николова

rnikolova@chem.uni-sofia.bg, 028161392

доц. д-р Никола Бурджиев

nburdzhiev@chem.uni-sofia.bg, 028161225

гл. ас. д-р Невена Петкова-Янкова

nipetkova@chem.uni-sofia.bg, 028161249

Вид анализ:

 • идентифициране и определяне на валентното състояние и локалната структура на парамагнитни йони в електродни материали, сензори, катализатори, строителни материали, фармацевтични вещества, минераложки образци;
 • детектиране, характеризиране и количествен анализ на свободни радикали в облъчени органични и неорганични вещества, хранителни продукти и напитки;
 • анализ на продукти и материали със структурни дефекти като полупроводници, диелектрици, полимери, луминесцентни материали, минерали;
 • качествен и количествен анализ на археологични артефакти като мазилки, глинени изделия, керамика, стъкла;
 • кинетика на каталитични и полимерни реакции под действие на различни стимули (температура, светлина във видимата и ултравиолетова област);
 • диференциране на неграфитизирани и графитизирани въглеродни материали;
 • EПР дозиметрия – oпределяне на погълната доза йонизиращо лъчение получена еднократно или акумулирана в различни материали;
 • Оценяване на антиоксидантните свойства на натурални и синтетични продукти.

Недеструктивен метод за анализ.

Вид на пробата: проби в твърдо и течно състояние

Институция и лице за контакт:

ИК- БАН гл.ас. д-р Ралица Младенова

ralitsa@ic.bas.bg, 0297923591

ИОНХ – БАН Росица Кукева

rositsakukeva@yahoo.com, 029793574

Вид анализ:

 • качествен и количествен анализ на неорганични и органични вещества, едно- и многокомпонентни системи;
 • прилага се за археологични образци, икони, картини, стенописи, печатни платки, природни продукти, хранителни добавки, масла, горивни материали, багрила, строителни и полимерни материали, използвани в индустрията и др.

Вид на пробата:

твърди и течни проби

Институция и лице за контакт:

ИК – БАН

ИОНХ – БАН

доц. д-р Мая Шопска

shopska@ic.bas.bg, 029793918

доц. д-р Кристина Чакърова

kristina@svr.igic.bas.bg,

029792556, 029792573

доц. д-р Никола Дренчев

ndrenchev@svr.igic.bas.bg,

029792556, 029792573

ИП – БАН проф. д-р Ивайло Димитров

dimitrov@polymer.bas.bg, 029793628

проф. д-р Оля Стоилова

stoilova@polymer.bas.bg, 029793468

ИОХЦФ-БАН доц. д-р Бистра Стамболийска

bs@orgchm.bas.bg, 029606127

доц. д-р Деница Панталеева

deni@orgchm.bas.bg, 029606106

Вид анализ:

 • измерване на пропускане и отражение (огледално и дифузно) със спектрофотометър от най-ново поколение Cary-7000 на образци в спектралния диапазон от 250-2500 нм при ъгли на падане от 5 до 85о без местене на образеца
 • снабден с външна интегрална сфера с радиус 150 мм
 • анализ на пластини (wafer) с размер до 275 мм (10.8 in)
 • измерване с термостатиран държач за кювети – от 0 до 100 оС
 • точност на дължината на вълната 08 нм за VIS и 0.4 нм за NIR диапазона
 • спектрална резолюция: UV-VIS: <0.048 нм; NIR: <0.2 нм
 • фотометричен обхват 10 Abs

 

Вид на пробата:

твърди и течни проби, тънки филми, покрития, стъкла

Институция и лице за контакт:

ИОМТ – БАН гл.ас. д-р Владимира Видева

vvideva@iomt.bas.bg;  0887305877

Вид анализ:

 • измерване на Раманови спектри при използване на лазерни линии: 633 nm, 515 nm, 488 nm и 458 nm.
 • при измервания под микроскоп изследваната област е с размери няколко микрометра.
 • макроизмервания на течности в оптична кювета и при различни температури в интервала (77 K – 600 оC).
 • измерване на спектри на емисия и възбуждане в диапазона 200-950 nm, време на живот на флуоресценция, квантов добив на твърди и течни проби.

Вид на пробата:

 • твърди (поликристални или монокристални);
 • течни или прахообразни образци; тънки слоеве;
 • синтетични, натурални, минерални, неорганични и органични вещества; всякакви проби с изключение на метали и сплави.

Институция и лице за контакт:

СУ – ФзФ проф. дфн Мирослав Абрашев

mvabr@phys.uni-sofia.bg, 028161816, 028161778

проф. дфн Виктор Иванов

vgi@phys.uni-sofia.bg, 028161778

гл. ас. д-р Нено Тодоров

neno@phys.uni-sofia.bg, 028161778

ИОМТ-БАН гл.ас. д-р Петър Иванов
petar@iomt.bas.bg, 029793531

Вид анализ:

 • определяне на химическите елементи в повърхностния слой на пробата (с дебелина от порядъка на 3-10 nm в зависимост от кинетичната енергия на измерваните фотоемитирани електрони);
 • измерване на детайлни спектрални области, необходими за определяне на химическото състояние, степента на окисление и концентрацията на химически различните атоми, съдържащи се в повърхностния слой.

Вид на пробата:

твърди вещества

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН доц. д-р Геновева Атанасова

genoveva@svr.igic.bas.bg, 029792554

проф. д-р Ивалина Аврамова

iva@svr.igic.bas.bg, 029792564

гл. ас. д-р Александър Цанев

tsanew@abv.bg, 029792554

гл. ас. д-р Мария Шипочка

shipochka@svr.igic.bas.bg, 029792554

ИК – БАН доц. д-р Христо Колев

hgkolev@ic.bas.bg, 029796638

Вид анализ:

 • определяне на емисионните свойства на неорганични, органични и органо-неорганични материали. Апарата е окомплектован с LED (светодиодни) източници с дължи на вълните:  265, 385 и 470 nm.
 • апаратурата може да бъде използвана за снемане на оптични спектри (UV-VIS) на трансмисия и абсорбция. Апарата е оборудван с ксенонов източник на светлина с обхват от 185 до 2000 nm и мощност 75 W.

Вид на пробата:

Твърди и течни вещества.

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН доц. д-р Любомир Александров

lubomir@svr.igic.bas.bg, 029793588

Вид анализ:

 • получаване на данни за качествен и количествен състав на наличните желязо-съдържащи кристални, нискокристални и аморфни фази, както и тяхната степен на дисперсност;
 • изследване на релаксационни феномени – суперпарамаг-нетизъм, колективно магнитно възбуждане и електронен обмен;
 • изследване както на обема, така и на повърхността на образците, тъй като параметрите са повлияни от разликите в локалните обкръжения на железните йони.

Регистриране на спектри:

 • в трансмисионен режим при различни температури;
 • с детекция на конверсионни електрони;
 • трансмисионни спектри in situ в реакционна среда.

Вид на пробата:

твърди проби.

Институция и лице за контакт:

ИК- БАН доц. д-р Николай Велинов

nikivelinov@ic.bas.bg, 029792593

Вид анализ:

 • аналитично определяне на 47 химически елементи, между които трудни за анализиране леки елементи като водород, литий и бор в обем на пробата и в профил по дълбочина
 • възможност за работа в широк диапазон от концентрации, от ppb до 100 %,

Приложения

 • определяне на елементен състав на метали и сплави
 • определяне на състав и дебелини на едно и многослойни покрития и тънки филми
 • послойно изучаване на корозионни продукти
 • количествено определяне на леки елементи в метали, например фосфор при производството на  твърди дискове, литий в литиево-йонни батерии, сяра в метали и др.
 • определяне на елементен състав на непроводящи проби като стъкла и керамики

Вид на пробата:

твърди проби

Институция и лице за контакт:

ИФХ- БАН доц. д-р инж. Георги Авдеев

g_avdeev@ipc.bas.bg, 029792534,

гл. ас. д-р Иван Захариев

izahariev@ipc.bas.bg, 029792507

Морфологични структурни изследвания

Вид анализ:

 • изследване на морфологията на повърхността на твърди образци от различен вид – метали и сплави, керамики, полимери, биологични образци;
 • изследване на обемни образци и прахови проби, като при прахови проби се определят форма, големина и разпределение по размер на частиците;
 • допълнителна възможност за кристалографски анализ и определяне на фазов състав на пробата при използване на трансмисионна електронна микроскопия.

Вид на пробата:

 • твърдофазни проби, обемни или прахообразни;
 • ограничение за пробите при трансмисионна електронна микроскопия: дебелина – до 500 nm за проби с органичен произход и до 70 nm за неорганични проби.

Институция и лице за контакт:

СУ – ФХФ проф. дхн Тони Спасов

tspassov@vhem.uni-sofia.bg, 028161236

доц. д-р Любен Михайлов

nhtlm@mail.chem.uni-sofia.bg, 0888960858

гл. ас. д-р Станислава Тодорова

stodorova@chem.uni-sofia.bg, 028161346

д-р Евелина Василева

nhtev@chem.uni-sofia.bg, 0883333469

ИФХ – БАН

проф. д-р Богдан Рангелов

rangelov@ipc.bas.bg, 029792533, -3561

гл.ас. д-р Стела Атанасова

029792533

ИОМТ-БАН проф. д-р Даниела Карашанова

adi@iomt.bas.bg, 029793519

ИОНХ-БАН гл. ас. д-р Павел Марков

pvlmarkov@svr.igic.bas.bg, 029792563

Вид анализ:

 • сканиране на повърхности и получаване на топографски изображения с цел охарактеризиране на грапавостта;
 • получаване на фазови изображения с цел охарактеризиране на физикохимичните свойства;
 • получаване на силови карти на повърхността с цел механично охарактеризиране на образците;
 • електрична силова микроскопия (EFM), проводяща силова (c-AFM) микроскопия, фотопроводяща (pc-AFM) микро-скопия, микроскопия с Келвин сонда (KPFM).

Вид на пробата:

твърди проби.

ИОМТ- БАН доц. д-р Величка Стрижкова-Кендерова

vily@iomt.bas.bg, 029793540

ИП – БАН доц. д-р Георги Грънчаров

granchar@polymer.bas.bg, 029796319

ХTМУ-ЛАМАР проф. д-р Пламен Петков

p.petkov@uctm.edu

гл.ас. Стефан Кожухаров

s.kozhukharov@uctm.edu

СУ – ФХФ проф. д-р Константин Балашев

fhkb@chem.uni-sofia.bg, 028161259

гл. ас. д-р Силвия Симеонова

ssimeonova@chem.uni-sofia.bg, 028161341

гл. ас. д-р Петър Георгиев

fhpg@chem.uni-sofia.bg, 028161341

Вид анализ:

 • рентгенофазов анализ, получаване на количествени данни, размери на кристалити, индексиране на неизвестни фази;
 • рентгенофазов анализ в точка;
 • рентгенофазов анализ на монолитни образци до 3 кг.
 • дифракционен анализ в областта на малките ъгли за изследване на полимерни и мезопорести материали;
 • изследване на тънки филми с GIXRD;
 • определяне на остатъчни напрежения в тънки филми и повърхности, текстурни изследвания;
 • високотемпературен рентгеноструктурен анализ;
 • SAXS-анализ на дифузното разсейване на областта на малките ъгли за изследване на наноматериали.

Вид на пробата:

кристални органични и неорганични прахове, вкл. лекарствени средства, тънки филми за електрониката и защитни покрития, монолитни керамични и метални образци, зол, гел, мезо-порести и нано-материали.

Институция и лице за контакт:

ИФХ – БАН доц. д-р инж. Георги Авдеев

g_avdeev@ipc.bas.bg, 029792534,

029792507

ИОНХ-БАН проф. д-р Даниела Ковачева

didka@svr.igic.bas.bg, 029792587

доц. д-р Петър Цветков

tzvetkov@svr.igic.bas.bg, 029792526

ИП – БАН доц. д-р Филип Ублеков

fublekov@polymer.bas.bg, 029793475

Вид анализ:

 • неразрушаващо обемно заснемане и определяне на морфометрични параметри (порьозност, обемни части, специфична повърхност, разпределения по размер, анизо-тропия и др.);
 • определяне на абсолютни обеми, площи и размери в рамките на сканирания обект;
 • дефектоскопия на готови изделия;
 • определяне на плътност на кости;
 • определяне на плътност при наличие на подходящи калибрационни образци;
 • изготвяне на тримерни компютърни модели на сканирания обект;
 • оптично разрешение 2-6 микрометра в зависимост от контраста (минимален обем на пиксела – 0.5 микро-метра).

Вид на пробата:

проба с размер между 0.5 мм и 7 см, която може да се пролъчи от рентгеново лъчение с енергия до 80kV и не се изменя в рамките на няколко часа.

Институция и лице за контакт:

ИФХ – БАН доц. д-р Драгомир Тачев

dtachev@ipc.bas.bg, 029792570

Вид анализ:

 • заливане на проби със смоли, вкл. проводящи с оглед изготвяне на шлифове в калъпи с различен размер, Ø25, Ø32 и Ø40;
 • шлифоване със силициево карбидни водни шкурки с различен размер на зърната;
 • полиране с диамантени суспензии с размер на частиците 6, 3 и 1 µm и корундови суспензии с размер на частиците 0.6, 0.3 и 0.06 µm
 • срезове на проби и шлифове с диамантен, бор-нитриден и два вида корундови дискове с дебелини съответно 1.0, 0.5, 1.5 и 0.45 mm;

Вид на пробата:

скали, минерали, стъкла, керамики, археологически предмети, метали и сплави, композитни, многослойни и порьозни материали, пластмаси, детайли, части и др.

Институция и лице за контакт:

ИФХ- БАН гл.ас. д-р инж. Фейзим Ходжаоглу

feyzim@ipc.bas.bg, 0892 329 639

доц. д-р инж. Георги Авдеев

g_avdeev@ipc.bas.bg, 02 979 25 34, 02 979 25 07

Термичен анализ

Вид анализ:

 • Диференциално термичен анализ на образци с възможност за нагряване до 1500оС и охлаждане до -70оС с постоянна скорост и задържане при постоянна температура.
 • определяне температурите на стопяване, кристализация, встъкляване;
 • определяне топлини (енталпии) на състояния и процеси;
 • идентификация на ниско- и високомолекулни органични и неорганични съединения;
 • термогравиметричен анализ до 1500оС;
 • определяне на термичната стабилност и загубата на маса като функция от температура и време;
 • качествен анализ на отделящите се газове.

Вид на пробата:

твърди (прахове, гранули, фолиа, влакна) и гелообразни образци

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН доц. д-р Диана Рабаджиева

didiarab@svr.igic.bas.bg, 029793925

доц. д-р Любомир Александров

lubomir@svr.igic.bas.bg, 029793588

ИП – БАН доц. д-р Наталия Тончева-Мончева

ntoncheva@polymer.bas.bg, 029793973

гл. ас. д-р Пенчо Тулешков

pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477

Електрохимични методи

Вид анализ:

 • електрохимичен синтез на метални, сплавни, проводящи полимерни и композитни електродни покрития;
 • електрохимична и електрокаталитична активност на електродни материали;
 • електроаналитични измервания на биоактивни вещества, лекарства и замърсители;
 • импедансни измервания;
 • корозионни измервания;
 • хроноамперометрия, потенциометрия, волтамперо-метрия, поляризационни криви, импулсни и диферен-циални импулсни методи.

Вид на пробата:

твърда повърхност.

Институция и лице за контакт:

ИФХ – БАН проф. дхн Весела Цакова

tsakova@ipc.bas.bg 029792557

проф. д-р Николай Стоянов Божков

NBoshkov@ipc.bas.bg, 029792521

ХТМУ – ЛАМАР проф. д-р Пламен Петков

p.petkov@uctm.edu

гл.ас. д-р Стефан Кожухаров

s.kozhukharov@uctm.edu

Измерване на физични свойства

Вид анализ:

 • измерване на електричната проводимост по метода Hall на твърди материали между 100 и 600 К;
 • измерване на температурната зависимост на електрическите транспортни свойства – константа на Хол, мобилност на Хол, съпротивление, проводимост, листово съпротивление, концентрация на зарядоносители;
 • измерване на топлопроводност на твърди и прахообразни материали при стайна температура: изчисляване на дифузивност, топлинен капацитет, термична устойчивост, дълбочина на проникване.

Вид на пробата:

твърди и прахообразни образци под формата на таблетки.

обемни  и тънкослойни образци от 5 x 5 mm до 12.5 x 12.5 mm.

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН гл. ас. д-р Соня Харизанова

sonya@svr.igic.bas.bg, 029793904

ИОМТ – БАН проф. д-р Димитър Димитров

ddimitrov@iomt.bas.bg, 029793531

Вид анализ:

 • измерване на повърхностно напрежение на течности в диапазона от 1 до 2000 mN/m;
 • определяне на контактни ъгли от 0° до 180° (разделителна способност 0.01°), определяне на свободната повърхностна енергия на твърди вещества и повърхностно напрежение на покрития, гранични повърхности и течности.
 • възможност за изследване в режим на висяща течна капка (pendant drop) и статична течна капка (sessile drop).

Вид на пробата:

течности и разтвори; материали и композити;

таблетки, биологично активни вещества,

фолиа и филми; текстил и влакнести материали,

покрития (тънки слоеве), фолиа и филми.

Институция и лице за контакт:

ИП – БАН проф. д-р Оля Стоилова stoilova@polymer.bas.bg, 029793468

доц. д-р Мария Спасова

mspasova@polymer.bas.bg, 029793468

ХТМУ – ЛАМАР проф. д-р Пламен Петков

p.petkov@uctm.edu

гл.ас. д-р Стефан Кожухаров

s.kozhukharov@uctm.edu

ИОМТ – БАН проф. дфн Вера Маринова

vmarinova@iomt.bas.bg, 0886895767

Вид анализ:

 • определяне на размер на частици от 0.3 nm до 10 µm, измерване на Zeta потенциал в интервал от 0 до 120°С;
 • измерване на средна масова молна маса, хидродинамичен радиус, инерционен радиус и втори вириален коефициент;
 • определяне на дифузионни коефициенти, скорост и време на релаксация;
 • определяне дебелината и оптичните константи на тънки слоеве и многослойни системи, на интерфейсната област между слоеве в многослойни системи, температурен контрол до +600°C /възможност за измерване в среда различна от околната атмосфера.
 • получаване на триизмерно изображение на повърхността на образеца, определяне на повърхностна грапавост и дебелина на тънки слоеве, измерване на спектри на отражение.

Вид на пробата: твърди и прахообразни образци, разтвори, суспензии, тънки слоеве, полимерни разтвори, колоидни системи, други комплексни структури.

Институция и лице за контакт:

ИОМТ- БАН гл.ас.д-р Петя Петрова

petia@iomt.bas.bg, 029793543

доц. д-р Виолета Маджарова

vmadjarova@iomt.bas.bg, 029793506

доц. д-р Величка Стрижкова-Кендерова

vily@iomt.bas.bg, 029793540

ИП – БАН

ИФХ- БАН

проф. д.х.н. Станислав Рангелов rangelov@polymer.bas.bg, 029792293

доц. д-р Еми Халаджова ehaladjova@polymer.bas.bg, 02979397

доц. д-р Камелия Камбурова

kamelia@ipc.bas.bg, 029793564

Вид анализ:

 • автоматично определяне на специфична повърхност на твърди материали чрез газова адсорбция:
  • адсорбционни измервания с N2, CO2, Ar;
  • определяне на специфична повърхност по БЕТ;
  • пълна изотерма;
  • определяне на обем на пори и среден диаметър на пори;
  • разпределение на микро- и мезопори по размер.

Вид на пробата:

прахообразни образци

Институция и лице за контакт:

ИОНХ – БАН проф. д-р Иванка Спасова

ispasova@svr.igic.bas.bg, 029793566

Вид анализ:

 • определяне на микротвърдост и нанотвърдост, устойчивост на пластична деформация, степен на еластично възстано-вяване, износоустойчивост;
 • определяне на якост на опън, модул на еластичност и модул на деформация; максимално удължение при скъсване; максимално напрежение (сила) при скъсване;
 • измерване на основни реологични характеристики: динамичен вискозитет, модули на съхранение и загуби, тиксотропен ефект и др.

Вид на пробата:

обемни материали и тънки слоеве – твърди и свръхтвърди, метали, стъкла, керамики; полимерни материали, нано-материали, нетъкан текстил, гелове, тънки фолия и филми;

полимерни разтвори, дисперсии, емулсии, пасти и гелове.

Институция и лице за контакт:

ЦЛПФ-БАН

ИП–БАН

ХТМУ-ЛАМАР

проф. д-р Лиляна Колаклиева  ohmic@clapbas.bg, 0893611033

проф. дхн Петър Петров

ppetrov@polymer.bas.bg, 029796335

доц. д-р Мария Спасова

mspasova@polymer.bas.bg, 029793468

гл. ас. д-р Пенчо Тулешков pen.tul@polymer.bas.bg, 029793477

проф. д-р Пламен Петков

p.petkov@uctm.edu

гл.ас. д-р Стефан Кожухаров

s.kozhukharov@uctm.edu

Оборудване за синтез на материали

Метод:

Катодно-дъгово изпарение и разбалансирано магне-тронно разпрашване

Вид покрития:

 • монослойни, многослойни и градиентни твърди покрития от бинарни и тройни съединения на Cr, Ti, Zr, Al;
 • свръхтвърди нанокомпозити от тройни и четворни съединения (AlSiN, TiAlSiN, CrAlSiN);
 • наноразмерни монослойни и многослойни, градиентни и композитни покрития от бинарни, тройни и четворни съединения на Cr, Ti, Al.

Вид на пробата:

инструментална стомана, високоскоростна стомана, волфрамов сарбид, пластмаси, стъкла.

Институция и лице за контакт:

ЦЛПФ-БАН

проф. д-р Лиляна Колаклиева  ohmic@clapbas.bg, 0893611033

Апарат:

Клатачка с водна баня Модел SW22,  Julabo GmbH.

Предназначение:

Апарата е предназначен за синтез на неорганични материали, осигуряващ добро хомогенизиране на реакционните вещества и оборудван с прецизен температурен контрол в интервала 20-100°C. Температурна стабилност ±0.02°C. Вграден контролер с дигитален дисплей за контрол на работните параметри, наличие на таймер с аларма за край на зададеното време.  Снабдена с универсална платформа  с пружини за закрепване на реакционните съдове.

Вид на пробата:

Течни и праховидни вещества

Институция и лице за контакт:

ИОНХ-БАН доц. д-р Паунка Новачка pnovachka@svr.igic.bas.bg, 029792541

Апарат:

Лабораторна центрофуга Sigma Laborzentrifugen GmbH, Модел Sigma 2-7.

Предназначение:

Апарата е предназначен за разделяне на фини частици от твърда фаза суспендирани в течна фаза при синтез на материали и екстракционни процеси на природни обекти (почви и седименти).

Вид на пробата:

Суспензии

Институция и лице за контакт:

ИОНХ-БАН гл. ас. д-р Костадинка Сезанова ksezanova@abv.bg, 029793554

Метод:

Анодна поляризация на алуминий и неговите сплави във водни разтвори на H2SO4, (COOH)2, H3PO4, галваностатични (J = const ) и изотермични (-15/-10 ⁰C) условия.

Вид покрития:

В резултат на тази обработка се формират  твърди Al2O3-покрития с дебелини до 100 μm. Тези покрития  притежават отлична адхезия, износо- и корозионна устойчивост. Този тип обработка е особено подходяща за за алуминиеви детайли работещи в тежки експлоатационни условия. Заслужава да се отбележи, че тези анодни оксидни покрития имат и много добри декоративни характеристики, като тяхната тоналност зависи от типа на обработваната алуминиева сплав.

Вид на пробата:

Могат да се обработват проби от всички типове алуминиеви сплави, в т.ч. и леярски. Няма ограничения за формата на образците, но за провеждане на изследователската работа тяхната площ не трябва да надвишава  5 dm2.

Институция и лице за контакт:

ХТМУ-ЛАМАР доц. д-р Кристиян Гиргинов

girginov@uctm.edu

гл.ас. д-р Стефан Кожухаров

s.kozhukharov@uctm.edu