Конференция – септември 2020 г.

На 29-30 септември, 2020г. се проведе конференция „ИНФРАМАТ: Изследователска инфратруктура в подкреп на науката, технологията и културата„. Бяха представени 24 устни и 32 постерни доклада, разделени в две секции – Синтез и характеризиране на нови материали и Анализ, реставрация и консервация на археологически и етнографски артефакти. Участници в конференцията бяха повече от 60 учени и специалисти от 16 академични и културни институции (институти на БАН, висши училища и музеи).